litigation ban_80w

מינהל המכס

ישראל מעניקה אפשרויות אכיפה אפקטיביות למדיבכל הנוגע ליבוא סחורות שמפרות סימני מסחר וזכויות יוצרים. מינהל המכס לעתים אף מיוזמתו ידווח לבעל הזכות או בא כוחו בישראל על סחורה חשודה בהפרה ויזמין את בעל הזכות או בא כוחו לתת את חוות דעתו לעניין הסחורה החשודה בהפרה ובהתאם לנקוט באמצעים של קרקוע המכולה בנמל


להלן עיקרי הדברים של נוהלי מכס (סחר-חוץ) פרק 15 - נוהל קניין רוחני

 

 

חלק 15.1 - הנחיות כלליות


1. תוכן הפרק

 

פרק זה דן באכיפת דיני קניין רוחני לפני שחרור הטובין מפיקוח המכס ביבוא או ביצוא. בהתאם אשר אומצו בין היתר ,(TRIPS להתחייבויות שקיבלה על עצמה מדינת ישראל (במסגרת אמנת בחקיקת סעיפים 200 א- 200 ה לפקודת המכס, על כל רשויות האכיפה, לרבות רשות המסים בישראל, לפעול למניעת הסחר בטובין המפרים זכויות קניין רוחני.

 

 

2. אסמכתאות חוקיות


האסמכתאות המשמשות לביצוע האמור בפרק זה, בין היתר, הן:

א. פקודת המכס

ב. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 

ג. חוק זכות יוצרים, התשס"ח 2007

ד. פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), התשל"ב 1972 

 

 

3. הגדרות

 

בפרק זה יש לפרש: 

בעל זכות קניין רוחני” - בעל סימן מסחר או זכות יוצרים, או נציגו בישראל. הגדרה זו לא כוללת את היבואן או הזכיין של המותג בישראל.

גובה מכס” - מנהל בית מכס, לרבות מי שהוסמך על ידו לעניין נוהל זה.

המנהל” - מנהל רשות המסים בישראל.

הנהלה” - הנהלת רשות המסים בישראל.

זכויות קניין רוחני” - זכות בסימן מסחר, וזכות יוצרים.

יבוא מפר” - יבוא טובין מזויפים, מועתקים וכיוב, המפרים זכויות קניין רוחני.

יום העיכוב” - היום שלמחרת סיום בדיקת המכס.

מכס” - מינהל המכס ברשות המסים בישראל.

נמל” - נמל ימי, נמל אוירי, ומעבר גבול יבשתי.

 

 

חלק 15.2 - הטיפול ביבוא מפר זכויות קניין רוחני

 

1.  תוכן החלק

 

חלק זה דן בדרך הגשת הבקשות למכס בדבר יבוא מפר זכויות קניין רוחני, הפקדת ערבויות ועיכוב טובין, עד להכרעה הסופית בענין.


 

2. תחולה

 

א. האמור בחלק זה חל על יבוא מסחרי בלבד, הן לישראל והן לשטחי הרש"פ.

 

ב. האמור בחלק זה אינו חל על יבוא או יצוא אישי, כהגדרת המושג "שימוש עצמי" בסעיף  129 לפקודת המכס, או על יבוא במעבר לארץ אחרת .

 

ג. סעיף 200 א לפקודת המכס מתייחס לזכות יוצרים או לזכות בסימן מסחר, ולא להגנות אחרות על קניין רוחני כדוגמת פטנטים, זכות מטפחים או מידגם.

 

ד. האמור בחלק זה אינו חל על יבוא מקביל של טובין, שאינם מפרים כשלעצמם סימן מסחר או זכות יוצרים, אלא יבואם פוגע לכאורה בחוזה בלעדיות של יבואן בישראל. המכס אינו נוקט עמדה ואינו מתערב במקרים כאמור.

 

 

3. הגשת בקשה

 

א. בעל זכות קניין רוחני רשאי להגיש בקשה למכס לעיכוב שחרור טובין, שלטענתו מפרים את זכויותיו.

 

ב. הבקשה תוגש בכתב בנוסח שדוגמתו בנספח א( 1) או א( 2) שלהלן, לפי העניין, ואליה יצורפו:

1) ראיה, כי המתלונן הוא בעל זכות קניין רוחני הרשום בארץ לגבי אותו סימן מסחר, שבגין הפרתו לכאורה הוגשה הבקשה. הראיה תכלול העתק של תעודת הרישום, וכן מסמכים נוספים במידת הצורך. יצויין, כי בישראל אין חובת רישום של זכויות יוצרים.

2) דוגמה של הטובין שלגביהם יש למתלונן זכות קניין רוחני ושבגינם הוא מודיע על יבוא טובין מפרים, או קטלוג או מסמך אחר, להנחת דעתו של גובה המכס.

3) כתב התחייבות לשיפוי" – טופס מכס" לצורך כיסוי נזקים אפשריים ובלתי מוצדקים שייגרמו ליבואן או למכס כתוצאה מעיכוב הטובין.

4) אם המתלונן מיוצג ע"י עורך דין, יצורף לבקשה ייפוי-כוח מתאים.

 

ג. הבקשה תכלול את מירב הנתונים האפשריים הנוגעים ליבוא המפר, כגון: תיאור מפורט ביותר של הטובין, תיאור הסימן המסחרי אם ישנו, זהות היבואן, תאריך משוער של היבוא, כלי ההובלה שבאמצעותו ייובאו הטובין (שם האוניה, מס' טיסה), נמל הכניסה הצפוי, כמות הטובין, וכיו"ב. נתונים אלה חיוניים לאיתור הטובין, אך היעדר חלקם לא ימנע טיפול בבקשה.

 

ד. הבקשה תוגש למינהל המכס בהנהלה, ואם המתלונן יודע מהו נמל הכניסה הצפוי שאליו יגיעו הטוביןיודיע על כך במקביל לגובה המכס הנוגע בדבר. אם הבקשה הוגשה מסיבה כלשהי לבית מכס אחד בלבדהעובד המטפל יעביר העתק ממנה למינהל המכס בהנהלה, לצורך הפצתה בקרב כל בתי המכס.

 

 

4. עיכוב יבוא מפר

 

א. לאחר קבלת כל המסמכים (והדוגמאות, במידת הצורך) המפורטים בסעיף 3.ב דלעיל, ינקוט הממונה על תחום קניין רוחני בהנהלה בכל האמצעים העומדים לרשותו, מיחשוביים ואחרים, במטרה לזהות ולעכב את הטובין החשודים כמפרים זכויות קניין רוחני. הוגשה הבקשה למינהל המכס בהנהלה, יובא תוכנה לידיעת כל גובי המכס בנמלים, עם העתק למח' המודיעין של בתי המכס. המעקב בכלים מיחשוביים ייערך עד להשלמת מספר בדיקות, כפי שנקבע במסמך נפרד.המעקב האמור יתייחס הן ליבואן החשוד והן לטובין החשודים כמפרים, מס' יבואן + פרט מכס. בהיעדר מימצאים, יש להימנע מבדיקה חוזרת ונשנית של מספר רב של משלוחים. על הגורם שהזין את נתוני היבואן החשוד למערכת, לעקוב על מנת למנוע ביצוע מספר בלתי סביר של בדיקות.

 

ב. אותרו הטובין נשוא הבקשה בנמל היבוא, וראה גובה המכס כי יש יסוד לכאורה לטענת המתלונן בדבר הפרת זכויות הקניין הרוחני שלו, יפעל כלהלן:

1) יורה על עיכוב הטובין ל 3- ימי עבודה.

2) מרכז יחידת תפיסות, במעברים גשר אלנבי ונהר הירדן - מנהל תחום בכיר, רשאי להאריך תקופה זו ב 3- ימי עבודה נוספים, לפי שיקול דעתו, ומסיבות מיוחדות כפי שפורטו ע"י המתלונן. במקרה זה, על העובד המטפל לרשום בתיק את הסיבות והנימוקים לבקשה. פניות להארכת המועד מעל ל 3- ימי עבודה , יופנו ע"י נציג בעל הזכות למרכז יח' תפיסות בבית המכס בו עוכבו הטובין החשודים כמפריםלהלן הקריטריונים לאישור בקשות כאמור:

א) ימי חג או שבתון בתוך 3 הימים הראשונים.

ב) יש קשיים בתיאום המשך הפעילות עם הנהלת החברה בעלת הזכויות בחו"ל.

ג) נדרש זמן נוסף להשלמת הבדיקה של הדוגמה. 

ד) התמונה הדיגיטלית שנשלחה בשלב ראשון לנציג בעל הזכות לא מספיקה לקביעת עמדה, ויש צורך לשלוח תמונות נוספות.

ה) הפנייה הראשונית נשלחה בטעות לעו"ד אחר, שאיננו מייצג את בעל הזכות.

ו) סיבה אחרת שתפורט בתיק.


3) יודיע מייד ליבואן על עיכוב הטובין ועל הארכת העיכוב, במקרה הצורך, ועל הסיבה לכך, ב"הודעה על עיכוב טובין"- טופס מכס 227 ראה נספח ג.

 

4) יודיע מייד למתלונן על עיכוב הטובין, ועל חובתו להפקיד ערבות בנקאית תוך 3 ימי עבודה מיום העיכוב, כתנאי להמשך הטיפול, ב"הודעה על עיכוב טובין .

 

5) לצורך זה, יקבע לפי שיקול דעתו את סכום הערבות הבנקאית שעל המתלונן להפקיד בבית המכס, בנוסף לכתב ההתחייבות לשיפוי דלעיל, לכיסוי כל הוצאה הקשורה לעיכוב במקרה שיתברר כי הוא לא היה מוצדק, או כדי לפצות על כל נזק בלתי מוצדק שעלול להיגרם למכס או ליבואן כתוצאה מעיכוב הטוביןסכום הערבות הבנקאית ייקבע לפי שיקול דעתו של גובה המכס, בהתחשב בין היתר בהוצאות האחסנה וההשמדה הצפויות, מהנזק שעלול להיגרם ליבואן ומהמידה בה משוכנע גובה המכס כי הטובין אכן מפריםהערבות הבנקאית אמורה להבטיח את המכס מהצורך לשאת בהוצאות אחסנה והשמדה שעלולות להיות מוטלות עליו, וכן את זכויות היבואן מהגשת בקשות שווא נגדו מחדומאידך אינה אמורה להוות מכשול בלתי עביר בפני הגשת בקשות מוצדקות ע"י בעלי זכויותאין מניעה לקבל פיקדון במזומן במקום הערבות הבנקאית האמורה, אם המתלונן יבקש זאת.

 

6) במטרה לפשט את ההליכים לגבי מותגים שלגביהם מתבצעים עיכובים לעתים קרובותקיימת אפשרות להפקיד ערבות בנקאית גלובלית שנתית, במקום ערבות נפרדת לכל משלוח מעוכב.

 

הפקדת הערבות תתבצע לפי הכללים הבאים: ...

 

 

5. מסירת דוגמאות

 

א. עם הפקדת הערבות הבנקאית בבית המכס, ימסור גובה המכס למתלונן את פרטי היבואן ודוגמאות מהטובין המעוכבים לצורך בדיקתן, עפ"י בקשתו של המתלונן.

 

ב. במידת האפשר, יש לצלם את הדוגמה של המוצר המפר לכאורה במצלמה דיגיטלית, ולשדר את הצילום לבעל הזכות. אם בעל הזכות ידרוש דוגמה פיזית, יש למסור אותה לנציגו כנגד הצגת ייפוי כוח מתאים מבעל הזכות ובכפוף לתנאי סעיף 200 א לפקודה.

 

ג. הוצאות הבדיקה והעברת הטובין למקום בדיקתם יחולו במלואן על המתלונן.

 

ד. המתלונן או בא-כוחו חייבים להחזיר את הדוגמה לבית המכס מייד עם סיום בדיקתה ולא יאוחר מ 10- ימים ממועד קבלתה מהמכס, אלא אם כן גובה המכס השתכנע כי הדוגמה נהרסה לחלוטין במהלך הבדיקה או כי היא תשמש הוכחה בבית המשפט. אם הדוגמה לא תוחזר, ישקול גובה המכס את ניכוי ערכה מתוך הערבות הבנקאית שהופקדה ע"י המתלונן, או לחלופין בעתיד ימסור דוגמאות לבעל הזכות לצורך בדיקתן, רק כנגד הפקדת ערובה מתאימה.

 

 

6. היעדר עילה

 

ראה גובה המכס כי אין יסוד לכאורה לטענת המתלונן, או כי מדובר ביבוא מקביל כאמור בסעיף 2 ד לעיל, יודיע לו בכתב על סירובו לעכב את הטובין. במקרה של ספק, יתייעץ גובה המכס עם הגורמים המטפלים בהנהלה.

 

 

7. טיפול המכס בהיעדר מתלונן

 

כאשר לא הוגשה בקשה, אך בבדיקה אקראית התגלה ע"י עובדי המכס כי לכאורה הטובין הנבדקים מפרים זכויות קניין רוחני, יפעל גובה המכס כלהלן:

 

א. יורה לעכב את הטובין ל 3- ימי עבודה.

 

ב. ישלח מייד ליבואן הודעה בכתב על העיכוב והסיבה לכך, על גבי טופס מכס 227

 

ג. יפנה לבעל זכות הקניין הרוחני לגבי טובין אלה ויבקש ממנו להודיע תוך 3 ימי עבודה מיום העיכוב האם בכוונתו להגיש תובענה נגד היבואן בגין הפרת זכויותיו בקניין רוחני, בהודעה על עיכוב טובין לבעל זכות אם לא היתה הודעה מוקדמתטופס מכס  לשם כך, ימסור גובה המכס צילום דיגיטלי מן הטובין החשודים כמפרים או דוגמה מהם לבעל הזכות, לצורך בדיקה, מבלי לחשוף את פרטי היבואןאין צורך לדרוש בשלב זה ערבויות כלשהן מבעל הזכות, אך יש לציין את סכום הערבות הבנקאית הנדרשת, אם בעל הזכות יחליט להגיש תובענה נגד היבואן.

 

ד. הודיע בעל הזכות לגובה המכס לאחר הבדיקה כי הטובין אכן מפרים, עליו להפקיד בבית המכס ערבות בנקאית או פיקדון במזומן כמפורט ... עם קבלת חוות דעת מפורטת ומנומקת, כי הטובין אכן מפרים, המכס יתייחס לבעל זכות הקניין הרוחני כאל "מתלונן", ויחולו עליו הוראות סעיף 4 דלעיל.

 

ה. מובהר בזה, כי הצורך בקבלת חוות דעת מבעל הזכות אינו מאריך את התקופה של 3 ימים, בה ניתן לעכב את שחרור הטובין...

 

ו. הודיע בעל הזכות לגובה המכס, כי הטובין אינם מפרים, עליו להחזיר מייד את הדוגמה לעובד המטפל בבית המכס.

 

ז. הודיע בעל הזכות כי הטובין אינם מפרים, או סירב בעל הזכות לפעול כאמור לעיל לא הפקיד ערבות בנקאית או פיקדון, או לא הגיש תובענה לבית המשפט נגד היבואן יורה גובה המכס לשחרר את המשלוח, בכפוף לעמידתו בדיני היבוא כמקובל.

 

ח. בכל מקרה, על בעל הזכות לפעול ביחס לדוגמאות שקיבל, כמפורט בסעיף 5.ד. דלעיל.

 

 

8. חילוט הטובין ע"י המכס

 

א. על אף האמור בסעיפים 4 ו 7- דלעיל, ישקול גובה המכס הפעלת הליכי חילוט והחרמה של טובין מפרים, כמפורט בפיסקה ב להלן, במקרים הבאים:

 

1) הטובין המיובאים החשודים כמפרים, מפרים גם את תנאי חוקיות היבוא, או נעברה לגביהם עבירה נוספת.

 

2) המשלוח החשוד כולל מותגים שונים מבעלי זכות שונים ובכמויות קטנות ביחס לכל מותג, אך מיובא מספק אחד, וקיים בסיס סביר לחשד בדבר היותם של לפחות 60% מהטובין שבמשלוח מפרים.

 

3) ערך הטובין כמפורט בחשבון הספק נמוך ביותר, דבר המצביע על חוסר סבירות קיצונית שהטובין מקוריים.

 

4) הטובין הגיעו בחבילת דואר או כמשלוח בלדרות.

 

5) במקרים חריגים אחרים, לפי שיקול גובה המכס או מי שהוסמך על ידו לענין זה.

 

ב. במקרים אלה, יפעל גובה המכס כלהלן:

 

1) ידרוש מבעל הזכות את המסמכים הבאים: 

א) חוות דעת מפורטת ומנומקת בדבר היות הטובין מפרים, תוך 3 ימי עבודה מיום העיכוב, או תוך 3 ימי עבודה נוספים שאושרו על ידי גובה המכס. 

ב) כתב התחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 3 ב. 3) דלעיל.

ג) מסמך התחייבות להצטרף כצד נתבע לצד המכס, אם תוגש תביעה ע"י היבואן להחזרת הטפוס.

 

2) התקבלו חוות הדעת המפורטת והמנומקת של בעל הזכות בדבר היותם הטובין מפרים, כתב ההתחייבות לשיפוי ומסמך התחייבות שלו להצטרף כצד נתבע לצד המכס, ישלח גובה המכס ליבואן הודעה על תפיסת הטובין באמצעות טופס אב"ת, וזאת בהמשך להודעה הראשונה בדבר עיכוב הטובין שנשלחה לו עפ"י פיסקה 7.ב דלעיל.

 

3) במסגרת הפעלת הליכי חילוט והחרמה:

א) יתפוס גובה המכס את הטובין וימסור ליבואן טופס אב"ת על פי הסעיפים 2ב, 17 ו 35- לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981- , וסעיף 188 לפקודת המכס; (1) ו-( 2 ) ב) ינקוט בהליכי החרמה על פי פקודת המכס, מן הסיבה המפורטת בסעיף  204 ביחד עם סעיף 200 ג לפקודה.

ג. הודיע בעל הזכות כי הטובין אינם מפרים, או לא התקבלו המסמכים האמורים לעיל תוך 3 ימי עבודה נוספים שאושרו ע"י גובה המכס, ישוחררו הטובין, ככל שאין עילה אחרת לתפיסה מלבד היותם חשודים כמפרים.

ד. סירב בעל הזכות להצטרף כצד נתבע לצד המכס, למרות התחייבותו הקודמת לעשות זאת,יבוטל עיכוב הטובין, ככל שאין עילה אחרת לתפיסה מלבד היותם מפרים, ותימסר לבעל הזכות הודעה כי לא יופעל לגביו בעתיד הנוהל המפורט בסעיף זהאלא יהיה עליו לפעול בכל מקרה על פי הנוהל הקבוע בסעיף 200 א לפקודת המכס.

ה. אם חלקו של המשלוח מפר זכויות קניין רוחני וחלקו לא, יש לנהוג בו כאמור בסעיף 4 פיסקה ד לעיל.

 

 

9. הטיפול בטובין

 

א. הוגשה תובענה לבית המשפט ע"י בעל הזכות, יעכב גובה המכס את הטובין המפרים לכאורה כמפורט בסעיף 4 דלעיל עד להכרעת בית המשפט, ויטפל בהם לאחר מכן בהתאם לפסק הדין השמדה, שחרור הטובין בכפוף לקיום תנאים מסויימים, או שחרורם ללא תנאים.

 

ב. על אף האמור לעיל, גובה מכס יבטל את עיכוב הטובין ללא צורך בהכרעת בית המשפט, במקרים הבאים:

1) חלפו 3 ימי עבודה ממועד העיכוב או 3 ימי עבודה נוספים באישור המנהל או מי שהוסמך על ידו, ובעל הזכות לא הפקיד בבית המכס ערבות בנקאית או פיקדון מזומן בסכום שנקבע.

2) חלפו 10 ימי עבודה ממועד ההודעה על העיכוב, או 10 ימי עבודה נוספים שאושרו כאמור בסעיף ...

 

ג. במקרים המפורטים בסעיף 8 דלעיל, יש לנקוט הליכי חילוט והחרמה בהתאם להוראות סעיפים 190 א 192 ו193-  לפקודת המכס לעניין הטיפול בתפוס .הוחרמו הטובין, יורה גובה המכס להשמידם .הוצאות האחסנה וההשמדה יחולו על היבואן.

 

ד. גובה המכס לא יאשר את החזרת הטובין המפרים לחו"ל, או את שיווקם בישראל או ברשות הפלסטינית, אלא אם כן הורה בית המשפט כאמור.

 

ה. אם המקרה נמצא בדיון משפטי, אין לפעול להשמדת הטובין לפני הכרעת בית המשפט. בשום מקרה, המכס לא יפעל למכירתם במכרז של הטובין החשודים כמפרים.


 

10. הסכמי פשרה

 

א. הסכמי פשרה בין היבואן המפר לבעל הזכות, שעל פיהם ניתן לשחרר את הטובין מפיקוח המכס....

 

 

11. החזרת ערובות

 

גובה המכס יחזיר למתלונן את הערבויות הבנקאיות שהופקדו על ידו בבית המכס...

 

 

12. יצוא

 

התגלו טובין החשודים כמפרים זכויות קניין רוחני בעת בדיקה מדגמית של משלוחים המיועדים ליצוא, יש לטפל בהם בהתאם לאמור בנוהל זה לגבי יבוא.

 

 

13. הודעה לרשויות מע"מ

 

הוכח, כי הטובין המעוכבים מפרים זכויות קניין רוחני (בעקבות פסיקת בית המשפט, או השמדת הטובין ללא התנגדות בעליהם, או הסכמתו להסרת הסימנים המפרים), ידווח גובה המכס או מי שהוסמך על ידו על פרטי המקרה לממונה אזורי מע"מ אשר באזור טיפולו רשום היבואן כעוסק. 

 

14. ניהול רישומים

...