pat ban_80_1w

הליכים לקבלת פטנט


בקשת
 הפטנט

במידה וממצאי דו"ח החיפוש אינם שוללים את חדשנות ההמצאה ומסקנות חוות הדעת על פטנטביליות מאששות את כשירותה לפטנט, ניתן להמשיך לשלב כתיבת הבקשה.


ממצאי דו"ח החיפוש הם כלי חשוב לעורך הפטנט במלאכתו. לאור העקרון בדבר תוספת לידע האנושי הקיים, בקשת הפטנט צריכה להתמקד באותה תוספת ולפרט עליה כמה שיותר, בעוד שידע קודם הנחוץ להבנה וההקשר של אותה התוספת, עדיף כי יוסבר על ידי הפניה.


אי לכך, ללא דו"ח חיפוש, עורך הפטנטים לא יוכל לדעת מה היא אותה נקודה שמעבר לה מדובר בידע קודם ועלול לתאר בבקשת הפטנט נושאים שהינם בבחינת ידע קודם ושהיה ראוי כי יתוארו ע"י הפניה. הדבר בהכרח יבוא על חשבון התיאור של נושאים חיוניים, שהינם בגדר אותה התוספת לידע קיים, אשר יכול לבסס ולתמוך בתביעות (Claims) בעלות חדשנות וצעד המצאתי.

 

תאריך הבכורה 

כיוון שהגנת הפטנט הינה טריטוריאלית, נהוג להגיש בקשות פטנט מקורבות בכל המקומות בהם רוצים הגנה. תאריך ההגשה של בקשת הבכורה (Priority Application), שהינה בדרך כלל הבקשה הראשונה מבין מספר בקשות המשך מקורבות, מהווה את תאריך הבכורה (Priority Date) של כל הבקשות המקורבות הללו. 

תאריך הבכורה הוא מועד חשוב ביותר בחייהן של כל הבקשות המקורבות, כיוון שתחולתם של מבחני הידע הקודם מתבצעת ביחס אליו. למעשה, תאריך הבכורה עוצר את הזמן מלכת לעניין בחינת הבקשה ביחס לידע אנושי קודם, ומאפשר את חשיפתה של ההמצאה מבלי שתישלל החדשנות של בקשות ההמשך המקורבות. 

אי לכך, אם פלוני הגיש בקשת בכורה על המצאתו ולאחר מכן חשף את ההמצאה ברבים, בקשת המשך לבקשת הבכורה עדיין תיחשב חדשה, אפילו שהידע המפורט בבקשת ההמשך היה ברשות הרבים ערב הגשתה. זאת, כיוון שהתאריך הרלוונטי לאומדן החדשנות וההמצאתיות של בקשת ההמשך הינו תאריך הבכורה של בקשת ההמשך, קרי תאריך ההגשה של בקשת הבכורה.