pat ban_80_1w

תאריך הבכורה ותביעת דין קדימה

 

תאריך  הבכורה  

כיוון שהגנת הפטנט הינה טריטוריאלית, נהוג להגיש בקשות פטנט מקורבות בכל המקומות בהם רוצים הגנה. תאריך ההגשה של בקשת הבכורה (Priority Application), שהינה בדרך כלל הבקשה הראשונה מבין מספר בקשות המשך מקורבותמהווה את תאריך הבכורה (Priority Date) של כל הבקשות המקורבות הללו.  

תאריך
הבכורה הוא מועד חשוב ביותר בחייהן של כל הבקשות המקורבות, כיוון שתחולתם של מבחני הידע הקודם מתבצעת ביחס אליו. למעשה, תאריך הבכורה עוצר את הזמן מלכת לעניין בחינת הבקשה ביחס לידע אנושי קודם, ומאפשר את חשיפתה של ההמצאה מבלי שתישלל החדשנות של בקשות ההמשך המקורבות.  

אי לכך, אם פלוני הגיש בקשת בכורה על המצאתו ולאחר מכן חשף את ההמצאה ברבים, בקשת המשך לבקשת הבכורה עדיין תיחשב חדשה, אפילו שהידע המפורט בבקשת ההמשך היה ברשות הרבים ערב הגשתה. זאת, כיוון שהתאריך הרלוונטי לאומדן החדשנות וההמצאתיות של בקשת ההמשך הינו תאריך הבכורה של בקשת ההמשך, קרי תאריך ההגשה של בקשת הבכורה.  

 

ריבוי תאריכי  בכורה

כעיקרון אין מגבלה למספר תאריכי הבכורה שיכולים להיות לבקשת פטנט, ולבקש יכולים להיות תאריכי בכורה שונים, גם אם תאריכי הבכורה נובעים מבקשות שהוגשו במדינות שונות – כל עוד שפרק הזמן בין תאריך הבכורה המוקדם ביותר לתאריך ההגשה של הבקשה אינו עולה על 12 חודשים.

ככל שיש לבקשה מספר תאריכי בכורה שונים, המוקדם מביניהם הן ישמש ברמה הפורמאלית לחישוב מועדים שונים בחייה של בקשת הפטנט, כגון תאריך פרסום הבקשה ותאריך סיום השלב הבינלאומי בבקשת ה-PCT, והן יעניק ברמה המהותית קדימות בקשר לחומר המתואר בבקשת הבכורה הראשונה. כל תאריך בכורה נוסף, שהינו מאוחר יותר לתאריך המוקדם ביותר, לא ישמש לחישוב המועדים השונים ברמה הפורמאלית אלא רק יעניק קדימות ברמה המהותית בקשר לחומר הנוסף שמתואר בבקשת הבכורה המאוחרת אך אינו מתואר בבקשת הבכורה הראשונה.


מנגנון זה מכונה POSTDATING ולעתים בוחנים אף מסמנים פסקאות שונות בתיאור הבקשה עם תאריך הבכורה שלהם. כך למשל אם בבקשת הבכורה הראשונה תואר חומר A+B+C ובבקשת בכורה מאוחרת יותר תאור בנוסף גם חומר D, התיאור שמתייחס ל-D ייהנה מקדימות רק ביחס לתאריך הבכורה המאוחר יותר, בעוד שהתיאור של A+B+C ייהנה מתאריך הבכורה המוקדם יותר. לכן אם בדוגמה לעיל הממציא הגיש את בקשת הבכורה הראשונה ולאחר מכן חשף את D או שצד שלישי פרסם את D לפני שהוגשה בקשת הבכורה השנייה, הרי שהתוספת של D ככלל לא תיחשב חדשה.

 

מנגנון הויתור על תאריכי בכורה בדיעבד בבקשות בינלאומיות 

בבקשת פטנט בינלאומית, בקשת ה-PCT, קיים מנגנון של ויתור על תאריכי בכורה בדיעבד, המכונה Withdrawal of Priority Claim, שמאפשר לאחר ההגשה לוותר על תאריכי הבכורה של הבקשה. בקשת הויתור צריכה להיות מוגשת בפרק הזמן של עד 30 חודש מתאריך הבכורה המוקדם ביותר.

במצב כזה אם יש לבקשת ה-PCT מספר תאריכי בכורה ובדיעבד מוותרים על תאריך הבכורה המוקדם יותר, תאריך הבכורה הבא בתור ישמש כתאריך הבכורה הראשון לחישוב מועדים שונים בחיי בקשת ה-PCT, כגון תאריך הפרסום ותאריך סיום השלב הבינלאומי, כתוצאה מכך שתאריך הבכורה המוקדם יותר יצא מהמשחק. ככל שלא נותרו תאריכי הבכורה בבקשת ה-PCT, תאריך ההגשה של בקשת ה-PCT ישמש כתאריך בכורה ראשון לחישוב המועדים הנ"ל.  

 

הסכנה במיצוי דין קדימה  

חשוב לדעת שאם בקשת פטנט נסמכת על בקשת בכורה אחת או יותר, שהוגשה בתוך פרק הזמן של 12 חודשים קודם לתאריך ההגשה של הבקשה, חייבים לוודא שלא הוגשה בקשה נוספת על החומר שבבקשת הבכורה, בתקופה שקדמה לפרק הזמן האמור, של 12 חודשים טרם הגשת הבקשה.

אם קדמה להגשת בקשת הבכורה בפרק הזמן של 12 חודשים טרם לתאריך הגשת הבקשה, הגשה של בקשה נוספת מאותו המבקש, בתקופה שקדמה לפרק הזמן האמור של 12 חודשים, אזי יחול דין של מיצוי תביעת הבכורה Exhaustion of Priority Claim ביחס לאותו החומר שמופיע בבקשה הנוספת, שהוגשה בתקופה שקדמה לפרק הזמן האמור של 12 חודשים.

במצב כזה אם בקשת הבכורה שהוגשה בתוך פרק הזמן של 12 חודשים טרם לתאריך הגשת הבקשה, לא הוגשו בהתאם לכל ארבעת התנאים המצטברים של סעיף 4 i(4) Cלאמנת פריס, תביעת דין הקדימה ביחס לאותו החומר שמופיע בבקשה הנוספת שהוגשה בתקופה שקדמה לפרק הזמן האמור של 12 חודשים תיחשב כאחת שמיצו אותה זה מכבר בזמן הגשת בקשת הבכורה, זאת גם אם לא נתבע דין קדימה בבקשת הבכורה מהבקשה הנוספת שקדמה להגשתה, ולכן תביעת דין הקדימה בבקשת הפטנט ביחס לאותו החומר שמופיע בבקשה הנוספת שקדמה להגשת בקשת הבכורה יהיה חסר תוקף.