ip ban_80w

אסטרטגיות עסקיות

מטרותיו של קניין רוחני


מוטב לזכור שהקניין הרוחני, על סוגיו השנים, לעולם הינו אמצעי בהשגת מטרה מסוימת, אך אינו מטרה כשלעצה.


להלן המטרות השונות אשר נכסי קניין רוחני למיניהם, כגון פטנטים, מדגמים או סימני מסחר, יכולים לסייעה בהשגתן.

1.להגדיל את ערכו של תאגיד בהערכות ודוחות חשבונאיים 

2.לייצר הכנסה על ידי מכירת רישיונות או ליצור רווח הוני על ידי מכירת הנכסים עצמם 

3.לשמש כהבטחה למשקיעים או שוטפים אסטרטגיים, במיוחד במיזמים צעירים, לגיוס הון או מימון פעילות וכן לשיתופי פעולה מועילים    

4.לקדם רכישה של העסק על ידי גורם חיצוני או לקדם מיזוג עם גורם שכזה 

5.לפעול למימוש זכויות בדרך של בקשה לצו מניעה זמני או במקרה של סימני מסחר וזכויות יוצרים, באמצעות פנייה לרשויות המכס, בעיתוי קריטי עבור המתחרה, בכך לכפות רכישת רישיון או לסכל מהלך עסקי חיוני של מתחרה

6.להימנע מלהשתתף במכרז מול מתחרים, להספקת שירותים או טובין למשרד ממשלתי או גוף ממסדי

7.לאכוף את הזכויות בדרך של צו מניעה קבוע או רק לאיים באכיפה כאמור, על ידי שליחת מכתבי הפרה, בכך להשתית מונופול בפועל או בכוח ולהנות מבלעדיות בשוק 

8.לקבל פיצויים במסגרת תביעת הפרה או לאלץ נתבע להסכם פשרה בתנאים רצויים וכן למכור זכויות בנכסי קניין רוחני לגופים המתמקצעים באכיפה, המכונים "טרולים"  

9.להגדיל מסגרת אשראי או לשמש כעירבון להלוואה, על ידי משכון הזכויות

10.להשיג גישה לנכסי קניין רוחני של אחרים במסגרת החלפת רישיונות CROSS-LICENSING