contact ban2

סקירת ידע קודם


מבחן הידע הקודם

מבחן זה אומד את ההמצאה ביחס לידע אנושי קודם (Prior Art). בהקשר זה, חשוב להפנים עקרון בסיסי - המונופולין שניתן לממציא על אמצאתו לעולם יהא על התוספת לידע האנושי הקיים בתחום (State of the Art). הבחנה זו מהותית הן לקביעה איכותית באשר לפטנטביליות והן להגדרה כמותית, הנוגעת להיקף המונופולין שיוענק לבעל הפטנט. חשוב להבין, שאקט מתן הפטנט הוא למעשה עסקה בין הממציא לאנושות, במסגרתה, מוענקת לו זכות בלעדית על התוספת לידע האנושי, לתקופה קצובה, לרוב 20 שנה.

מבחן הידע הקודם נחלק לשני מבחנים עיקריים: מבחן החדשנות ומבחן ההמצאתיות. חשיבותם מכרעת ובהכללה ניתן לומר, כי הם המעסיקים לרוב את עורכי הפטנטים במלאכתם.


מבחן החדשנות הוא חד וברור יותר. ככלל, המצאה תיחשב כלא-חדשה אם מאפייניה נמצאים בקונטקסט של פרסום אחד בודד (מאמר, פטנט קודם או פרק מספר). מבחן ההמצאתיות נתון לפרשנות מרחיבה יותר ובמסגרתו אפשרי לפסול המצאה אם רכיביה או מאפייניה נמצאים במספר פרסומים שונים, שניתן לשלב ביניהם.


דו"ח חיפושי ידע קודם

על מנת לאמוד את ההמצאה ביחס לידע האנושי הקיים, חייבים תחילה לבנות תמונה עדכנית ומלאה של ידע זה, ע"י איתור וסקירה של פרסומים רלוונטיים. יצוין, כי ידע קודם כולל את כל הידע שהיה מצוי ברשות הרבים טרם להגשת הבקשה לפטנט.

כך, פרסום במקומון של עיירה נידחת בקמצ'טקה, מהווה ידע קודם לכל דבר ועניין, בדיוק כמו פרסום בירחוני מדע מובילים. יוצא אפוא כי כמות הידע הקודם פשוט עצומה, ולכן מלאכת ליקוט המידע מורכבת ודורשת מיומנות של מידען.


חשוב שהמידען ישלוט בטכניקות המידענות ויכיר היטב את מאגרי המידע. יתרה מזו- עליו להבין את המָטֶרְיָה המהותית בתחום, או לפחות להיעזר באדם בעל הבנה שכזו. ללא הבנה מהותית וכישורים אנליטיים מספקים, גם מידען מבריק עלול לפספס פרסום רלוונטי.


מאחר שחיפושי המידע לעולם אינם סופיים או מושלמים, יש להתייחס בכובד ראש להמלצות המידען באשר לביצוע חיפושים משלימים. בנוסף, כדאי לבצע חיפוש משלים בחלוף שנה וחצי-שנתיים מיום הגשת הבקשה, זאת כיוון שבקשות פטנט מתפרסמות לרוב רק כ-18 חודשים לאחר הגשתן.

 

כדאי לבדוק בדו"ח החיפוש:

• אסטרטגיית החיפוש מפורטת בדו"ח

• נעשה שימוש בסיווגי פטנטים וסימוכין לסיווגים מצוינים בדו"ח

• מאגרי המידע בהם בוצע החיפוש מפורטים בדו"ח

• קיימת התייחסות לכיסוי המידע של מאגרי המידע הנ"ל

• הדו"ח אינו מוצף בכמויות בלתי נלאות של ממצאים ספק-רלוונטיים להמצאה

• ישנם פרסומים אחדים באורך מלא לרבות שרטוטים (Full Text) או קישורים אליהם - זהו סימן שמישהו עיין בהם