ip ban_80w

תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של משרד אנדרי ופניארסקי – עורך דין | עורך פטנטים. האתר מציג את המשרד ומספק מידע משפטי כללי בתחומים משפטיים. אנו מאחלים לכם גלישה נעימה ועומדים לרשותכם בכל עת.


תנאי השימוש - כללי

1 - השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה. תנאי השימוש נועדו להסדיר את השימוש באתר וכן לוודא שימוש ראוי באתר וברשת האינטרנט בכלל.

2 - טרם שימוש באתר, במידע מכל סוג שקיים בו או במידע שניתן להשיג באמצעותו, יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש. גלישה באתר או כל שימוש אחר בו, מבטאים ומהווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש. כל המבצע פעולה כלשהי באתר ובכלל זאת גולש או עושה שימוש כלשהו במידע מכל סוג שהוא מתוך האתר, ייחשב כמי שקרא תנאי שימוש אלה והינו מודע ומסכים להם.

3 - האתר מיועד לשימוש אישי ופרטי בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי כלשהו ללא הסכמת המשרד מראש ובכתב.

4 - תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם הם מתייחסים, כמובן, לנקבה ולזכר כאחד.


המידע באתר

5 - המידע המופיע באתר ניתן כשירות למשתמש. מטרת האתר להציג את המשרד, צוותו המקצועי ותחומי מומחיותו, וכן לתת רקע כללי בתחומי העיסוק של המשרד, לספק קישורים לאתרים רלוונטיים, והכל כמיטב הבנתם וידיעתם של העוסקים במלאכה במשרד. המידע באתר מובא בדרך-כלל בצורת סקירה כללית ואין הוא בהכרח מבטא את עמדתו של המשרד באותה הסוגיה.

6 - המשרד פועל להציג אתר עדכני וחומרים רלוונטיים ולעדכנו מעת לעת, אולם אינו מתחייב לכך, במיוחד לאור ההתפתחות המהירה הקיימת בעולם האינטרנט, המחשבים והקניין הרוחני. בפרט אין המשרד אחראי לתכנים באתרים המקושרים לאתר זה או באתרים שאתר זה מקושר אליהם כמו גם לאינדקס האתרים ותיאורם בו. המשרד לא ישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים באתר או בתוכן המידע המוצג בו או המקושר אליו.

7 - אין להסתמך על המידע באתר כייעוץ או עצה משפטיים והמשרד לא ישא באחריות בשל הסתמכות כאמור. אין המשרד מתחייב לשלמות החומרים, דיוקם והיותם עדכניים. ניתוח משפטי של מקרה המעניין את המשתמש יכול להיעשות רק לאחר קבלת מלוא הפרטים העובדתיים הרלוונטיים ולאחר בירור ומחקר מלא של העובדות ושל המצב המשפטי. כל המבקש ייעוץ מקצועי וממוקד ו/או סקירה מעמיקה ומדויקת בנושא מסוים יכול לפנות למשרד לצורך כך.

8 - המשרד אינו מתחייב כי מידע אשר מצוי באתר במועד מסוים, יוסיף להתפרסם בו או להתעדכן גם בעתיד.


מנגנון הפנייה "צור קשר"

9 - המשרד מאפשר ליצור עימו קשר באמצעות דף "צור קשר" באתר זה. המשרד פועל לוודא תקינותו של מנגנון זה וכן משתדל לעקוב באופן שוטף אחר פניות המתקבלות באמצעותו. יחד עם זאת, מאחר ולעולם אין ערובה כי מנגנון מעין זה יפעל ללא כל תקלה, אין המשרד מתחייב כי כל פנייה שתישלח באתר באמצעות המנגנון האמור תיקלט ו/או תגיע ליעדה ו/או תיענה.

10 - במקרה ופנייה לא נענתה במועד המתאים או במקרה דחוף במיוחד, ממליץ המשרד על פנייה ישירה באמצעות הטלפון. בכל מקרה המשרד לא ישא בכל אחריות בשל אי מענה או בשל מענה באיחור לפנייה שנעשתה באמצעות המנגנון האמור.

11 - ייעוץ ראשוני הניתן מרחוק (כגון במסגרת תכתובת דוא"ל), מעצם טבעו ניתן לצורך הערכה ראשונית בלבד ואין הוא משמש כחוות-דעת או אף כעצה משפטית מלאה. אין להסתמך על ייעוץ ראשוני בפני עצמו, אלא יש לקבל ייעוץ משפטי שיינתן רק לאחר בירור ומחקר מלאים של העובדות ושל המצב המשפטי.


שמירת פרטיות

12 - המשרד מכבד את פרטיות המשתמש, מתחייב לשמור בסודיות כל מידע בעניינו ולהשתמש בנתונים שיימסרו, אך ורק לצורך הטעמים לשמם נמסר המידע. ככלל אין המשרד אוסף מידע המזהה את המשתמש אישית אלא אם המשתמש עצמו בחר לזהות עצמו ביחס למידע מסוים.

13 - המשרד יימנע ממסירת פרטיו האישיים של משתמש לצדדים שלישיים אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על-פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שיינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשה המשתמש באתר או אם יהיה סבור כי במסירת המידע יהיה משום הכרח על מנת למנוע נזק חמור למשתמש או לאחרים או אם הניהול של האתר יועבר לניהול אחר הזקוק לפרטים על מנת להמשיך ולתת שירות באמצעות האתר. במקרה שבו מידע של משתמש נחשף למרות אמצעי הזהירות שנקט האתר, לא יהא האתר אחראי לנזק מכל סוג שייגרם למשתמש.

14 - בעת השימוש באתר יכול שיצטבר וייאסף מידע על מנהגי המשתמשים, מידע שקראו, העמודים שבהם צפו והתעניינו, מספר הכניסות וכיוצא באלה. מידע זה ישמש לצרכי סטטיסטיקה ובקרה בלבד והוא לא יזהה את המשתמש אישית.

15 - בנוסף לכל האמור לעיל, כפוף המשרד כמובן לכללי החיסיון כפי שקבועים בחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 ובכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) תשמ"ו-1986.


זכויות קניין רוחני

16 - מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות המידע המופיע באתר על כל דפיו, עיצוב האתר, סימני מסחר, סמלים, ארגון המידע וכן מלל תנאי השימוש, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים באתר - הינם רכושו הבלעדי של המשרד ובמקרים מסוימים – רכוש של צדדים שלישיים שהמשרד עושה בהם שימוש מורשה כדין או שהינם נחלת הציבור.

17 - אין השימוש באתר מקנה למשתמש זכות בקניין הרוחני של המשרד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשכפל, לתרגם, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי אחר בכל דרך שהיא באתר או בנתונים המתפרסמים בו, אלא אם ניתנה מראש הסכמה בכתב מאת המשרד.

18 - המשתמש רשאי להציג את המידע באתר, לצרכים פרטיים, אך ורק על-ידי קישור אל עמודי האתר באופן מלא. אין להציג מידע מהאתר באתר אחר בתוך מסגרות (frames) או לקשר בקישור ישיר או עמוק לאלמנטים בודדים בתוך עמודים באתר. כמו כן, אין להציג האתר באופן חסר או בעיצוב או בממשק אחר מזה בו הוא מופיע.

19 - אין להפעיל או לאפשר להפעיל יישומי מחשב לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של אתר זה או כל חלק מהם ללא אישור מראש ובכתב של המשרד.


שינויים באתר והפסקת השירות

20 - המידע והשירותים באתר ניתנים לשימוש כפי שהם מוצגים מפעם לפעם. האתר אינו מתחייב כי השירותים בו יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת.

21 - המשרד לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש או לצד שלישי, עקב שימוש באתר או אי-יכולת שימוש בו, שימוש או הסתמכות על המידע המוצג בו.

22 - המשרד רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו, שירותיו, היקפם וזמינותם של שירותיו וכל היבט אחר הכרוך בהם. המשרד רשאי להפסיק בכל עת את פעילות האתר או את מתן שירותיו, כולם או מקצתם.

23 - למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המשרד בגין תכונות השירותים, לרבות איכותם, יכולותיהם, מגבלותיהם, מהימנותם או התאמתם. כאמור השימוש בשירותים ובמידע ייעשה על אחריות המשתמש הבלעדית והמלאה. המשתמש פוטר את המשרד מכל אחריות לנזק, לרבות הפסד רווחים או אובדן מידע מכל סוג, שיתרחשו עקב מקרים כגון אלה, והוא מסכים כי השימוש באתר הינו על אחריותו בלבד.


שונות

24 - במסמך זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות המופיעות לצידן:

"המשרד" - משרד עורכי הדין | עורכי פטנטים המנוהל על-ידי אנדרי ופניארסקי – עורך דין | עורך פטנטים, ע.מ 307536391, על בעליו, עובדיו ומי מטעמו.

"האתר" - אתר האינטרנט של המשרד אנדרי ופניארסקי – עורך דין | עורך פטנטים, בשם המתחם www.ip4biz.co.il

"תנאי השימוש" - תנאי השימוש באתר המפורטים במסמך זה.

"משתמש" - כל הגולש באתר או עושה שימוש באתר בכל צורה שהיא או במידע המוצג או הנובע ממנו.


25 - המשרד רשאי לשנות או לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. לפיכך מומלץ לחזור ולעיין בתנאי השימוש מפעם לפעם.

26 - המשתמש יפצה את המשרד או מי מטעמו בגין כל נזק או הוצאה מכל סוג שהוא שייגרמו לו עקב הפרת הדין או תנאי שימוש אלה ובכלל זה לשפותו בגין כל נזק שיחוב בו כלפי צד ג' בשל הפרה כאמור.

27 - ערכים של מחירים, אגרות ושכר טרחת עמיתים ככלל שישנם וכן המחירים הנקובים בתעריפון שירותי המשרד אינם מחייבים. קבלת שירותים כפופה לחתימה על הסכם שכ"ט ו/או לחתימה על הזמנת עבודה פרטנית לטובת כל עניין קונקרטי.   

28 - על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הנובע מהשימוש באתר או בכל הנוגע לתנאי השימוש, מוקנית לבתי המשפט המוסמכים עניינית במחוז תל-אביב בישראל, ולהם בלבד. תאריך


עדכון: 01 יוני, 2012